SCHIPHOL TAXI LEEUWARDEN,

VANAF NU EEN SPECTACULAIRE AANBIEDING ! vanaf € 199,00 VANUIT LEEUWARDEN, NAAR SCHIPHOL MET EEN LUXE PERSONEN AUTO OF MET EEN TAXIBUSJE VOOR  9 PERSONEN                Vanaf € 250.00  OF MET EEN LUXE PERSONEN AUTO, BEL ONS NU VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE OFFERTE OF VOOR ONZE SPECIALE TARIEVEN NAAR DE VERSCHILLENDE BUITENLANDSE LUCHTHAVENS.

Schiphol taxi Leeuwarden: op tijd en zeer betrouwbaar

Gaat u binnenkort op vakantie en wilt u zich geen zorgen maken om de vertrektijden en uw reis naar het vliegveld? Zodra onze Schiphol taxi Leeuwarden verlaat, kunt u uw zorgen opzij zetten want wij brengen u snel en comfortabel naar Schiphol of de nabijgelegen bestemming. Onze chauffeurs zijn stuk voor stuk vakbekwaam, ze spreken goed Nederlands en ze helpen u bij het dragen van uw bagage. Indien nodig spreken de chauffeurs ook Engels of Duits.

U wordt thuis opgehaald en hoeft dus niet te haasten naar een andere vertrek locatie. Wij houden ons aan de afgesproken tijd, u kunt dus op ons rekenen. Om verzekerd te zijn van een tijdige rit naar het vliegveld is reserveren de handigste en prettigste optie. Dat doet u via ons telefoonnummer, 06-24622624. Qua tarief bieden wij u een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Onze chauffeur rijdt de voor u gunstigste route en maakt een nauwkeurige berekening van het tarief.

Comfortabel naar de luchthaven met onze Schiphol Taxi

Reist u niet alleen? Indien u met kleinere kinderen reist is het mogelijk om van tevoren kinderstoeltjes of zitting ver hogers te reserveren. Dit doet u geheel gratis. Vermeld het direct bij het reserveren en wij zorgen ervoor dat uw voertuig gereed is gemaakt. U wordt vervoerd met een moderne, luxe auto of personenbus. Deze wagens voldoen aan alle veiligheidseisen. Ook de chauffeurs hebben de benodigde medische kennis en zijn in staat om in te grijpen als dat nodig is. Kortom, u bent in alle opzichten in goede handen .

Bent u geïnteresseerd in de overige diensten van onze Schiphol taxi service in Leeuwarden.
Ook voor andere ritten in en buiten Leeuwarden kunt u bij ons terecht. Onze taxi’s zijn te vinden op het centraal station van Leeuwarden, maar als u ons op een specifiek tijdstip nodig heeft kunt u het beste van tevoren reserveren via ons telefoonnummer. Deze vindt u in bovenstaande tekst en op onze contactpagina.

Maxitaxi Friesland-Schiphol Prijslijst

Onderstaande prijzen zijn op basis van een enkele rit, maximaal 4 pers of 8 personen en zijn niet geldig in het weekend of op zaterdagnacht of zondagochtend vroeg.
Wij beschikken bij Schiphol taxi Leeuwarden ook over luxe XXL Mercedes personenbussen met Airco en extra grote laadruimte, hiervoor geld dan een toeslag van 15%.
Onze schipholritten worden dan niet gecombineerd met andere passagiers.

Dus als u op zoek bent naar een betrouwbare en comfortabele Schiphol taxi vanuit Leeuwarden, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden professionele en betaalbare taxi-diensten van en naar Schiphol toe , met een team van ervaren en vriendelijke chauffeurs die je veilig en op tijd naar je bestemming brengen.

Onze Schiphol taxi-service is 24/7 beschikbaar en we bieden verschillende opties, waaronder een standaard sedan voor individuele reizigers en grotere voertuigen voor groepen. Bovendien zijn al onze voertuigen schoon, goed onderhouden en uitgerust met de nieuwste technologieën om jouw reis zo aangenaam mogelijk te maken.

Dus of je nu op zakenreis gaat of op vakantie, met onze Schiphol taxi vanuit Leeuwarden hoef je je geen zorgen te maken over het gedoe van het openbaar vervoer of het eventueel parkeren op de luchthaven. Boek vandaag nog jouw Schiphol taxi bij ons en geniet van een zorgeloze en comfortabele reis vanuit Leeuwarden naar Schiphol en terug!

Foto van de auto van Taxi Schiphol Leeuwarden

• Aalzum

• Luxwoude

• Abbega

• Makkinga

• Achlum

• Makkum

• Achtkarspelen

• Mantgum

• Aegum

• Marrum

• Akkerwoude

• Marssum

• Akkrum

• Menaldum

• Akmarijp

• Metslawier

• Aldeboarn/Oldeboorn

• Midlum

• Aldegea

• Miedum

• Allingawier

• Mildam

• Anjum

• Minnertsga

• Appelscha

• Mirns

• Arum

• Moddergat

• Augsbuurt

• Molenend

• Augustinusga

• Molkwerum

• Baard

• Morra

• Baijum

• Munnekeburen

• Bakhuizen

• Munnekezijl

• Bakkeveen

• Nes(Boarnsterhim)

• Balk

• Nes(Dongeradeel)

• Bantega

• Niawier

• Bartlehiem

• Nieuwehorne

• Bears

• Nieuweschoot

• Beetgum

• NijBeets

• Beetgumermolen

• Nijeberkoop

• Beetsterzwaag

• Nijefurd

• Bergum/Burgum

• Nijega

• Berlikum

• Nijehaske

• Birdaard

• Nijeholtpade

• Blauwhuis

• Nijeholtwolde

• Blesdijke

• Nijelamer

• Blessum

• Nijemirdum

• Blija

• Nijetrijne

• Boarnsterhim

• Nijhuizum

• Boelenslaan

• Nijland

• Boijl

• Noordbergum

• Boksum

• Noordwolde

• Oenkerk

• Bolsward

• Offingawier

• Bontebok

• Oldeberkoop

• Boornbergum

• Oldeboorn/Aldeboarn

• Boornzwaag

• Oldeholtpade

• Bornwird

• Oldeholtwolde

• Bozum

• Oldelamer

• Brantgum

• Breezanddijk

• Oldetrijne

• Britsum

• Olterterp

• Britswerd

• Oosterbierum

• Broek

• Oosterend/Easterein

• Broeksterwoude

• Oosterlittens

• Buitenpost

• Oostermeer/Eastermar

• Burgum/Bergum

• Oosternijkerk

• Burgwerd

• Oosterstreek

• Burum

• Oosterwierum

• Cornjum

• Oosterwolde

• Cornwerd

• Oosterzee

• Damwoude

• Oosthem

• Dantumadeel

• Oostmahorn

• DeBlesse

• Ooststelingwerf

• DeHoeve

• Opeinde

• DeKnipe

• Oppenhuizen

• DeTike

• Opsterland

• DeValom

• Oranjewoud

• DeVeenhoop

• OudeBildtzijl

• DeWilgen

• OudeLeije

• Dedgum

• Oudega(Gaasterland)

• Deersum

• Oudega(Smallingerland)

• Deinum

• Oudega(Wymbritseradiel)

• Delfstrahuizen

• Oudehaske

• Dijken

• Oudehorne

• Dokkum

• Oudemirdum

• Dongeradeel

• Oudeschoot

• Dongjum

• Oudkerk

• Doniaga

• Oudwoude

• Donkerbroek

• Ouwster-Nijega

• Drachten

• Ouwsterhaule

• Drachtstercompagnie

• Paesens

• Driesum

• Parrega

• Drogeham

• Peins

• Dronrijp

• Peperga

• Eagum

• Piaam

• Eastermar/Oostermeer

• Pietersbierum

• eastrum

• Pingjum

• Echten

• Poppenwier

• Echtenerbrug

• Poppingawier

• Edens(Friesland)

• Raard

• Ee

• Raerd

• Eernewoude/Earnewald

• Rauwerd

• Eesterga

• Ravenswoud

• Eestrum

• Reitsum

• Elahuizen

• Ried

• Engelum

• Rien

• Engwierum

• Rijperkerk

• Exmorra

• Rijs

• Ferwerd

• Rinsumageest

• Ferwerderadeel

• Rohel

• Ferwoude

• Roodhuis

• Finkum

• Roodkerk

• Firdgum

• Roordahuizen/Reduzum

• Fochteloo

• Rotstergaast

• Follega

• Rotsterhaule

• Folsgare

• Rottevalle

• Foudgum

• Ruigahuizen

• Franeker

• Friens

• Schalsum

• Frieschepalen

• Scharnegoutum

• Gaast

• Scharsterbrug

• Gaasterlan-Sleat

• Schettens

• Gaastermeer

• Schingen

• Garijp

• Schraard

• Gauw

• Sexbierum

• Genum

• Siegerswoude

• Gerkesklooster

• Sijbrandaburen

• Gersloot

• Sijbrandahuis

• Giekerk

• SintJacobiparochie

• Goenga

• SintNicolaasga

• Goengahuizen

• Sint-Annaparochie

• Goingarijp

• Sintjohannesga

• Gorredijk

• Skasterlan

• Goutum

• Slappeterp

• Greonterp

• Slijkenburg

• Grou

• Sloten

• Hallum• SmalleEe

• Hantum

• Smallebrugge

• Hantumhuizen

• Smallingerland

• Hardegarijp

• Snakkerburen

• Harich

• Sneek

• Harkema

• Harlingen

• Sondel

• Hartwerd

• Sonnega
• Haskerdijken

• Spanga

• Haskerhorne

• Spannum

• Haule

• Stavoren

• Haulerwijk

• Steggerda

• Heeg

• Stiens

• Heerenveen

• Stroobos

• Hemelum

• Suameer

• Hempens

• Suawoude/Suwald

• Hemrik

• Surhuisterveen

• Hennaard

• Surhuizum

• Herbaijum

• Swichum

• HetBildt

• Sybrandaburen

• Hiaure

• Teerns

• Hichtum

• TerIdzard

• Hidaard

• Terband

• Hieslum

• Terherne

• Hijlaard

• Terhorne

• Hijum

• Terkaple

• Hindeloopen

• Ternaard

• Hitzum

• Teroele

• Hogebeintum

• Terwispel

• Holwerd

• Terzool

• Hommerts

• Tietjerk

• Hoornsterzwaag

• Tijnje(bijGrou)

• Houtigehage

• Tirns/Tearns

• Huins

• Tjalhuizum

• Idaard

• Tjalleberd

• Idsegahuizen

• Tjerkgaast

• Idskenhuizen

• Tjerkwerd

• Idzega

• Triemen

• IJlst

• Twijzel

• IJsbrechtum

• Twijzelerheide

• Indijk

• Tytjerksteradiel

• Irnsum

• Tzum

• ItHeidenskip

• Itens

• Uitwellingerga

• Janum

• Ureterp

• Jellum

• Veenklooster

• Jelsum

• Veenwouden

• Jirnsum

• Vegelinsoord

• Jislum

• Vinkega

• Jistrum

• Vrouwenparochie

• Jonkerslan

• Waaxens(Dongeradeel)

• Jorwerd

• Waaxens(Littenseradiel)

• Joure

• Wanswerd

• Jouswier

• Warfstermolen

• Jubbega

• Warga

• Jutrijp

• Warns
• Katlijk

• Warstiens

• Kimswerd

• Wartena

• Klooster-Lidlum

• Waskemeer

• Kolderwolde

• Weidum

• Kollum

• Welsrijp

• Kollumerland

• Westergeest

• Kollumerpomp

• Westhem

• Kollumerzwaag

• Weststellingwerf

• Kootstertille

• Wetzens

• Kornwerderzand

• Wier

• Kortehemmen

• Wierum

• Koudum

• Wieuwerd
• Koufurderrige

• Wijckel

• Kubaard

• Wijnaldum

• Laaksum

• Wijnjewoude

• Langedijke

• Wijns

• Langelille

• Wijtgaard

• Langezwaag

• Wirdum

• Langweer

• Witmarsum

• Leeuwarden

• Wolsum

• Legemeer

• Wolvega

• Lekkum

• Wommels
• Lemmer

• Wons

• Lemsterland

• Workum

• Lichtaard

• Woudsend

• Lioessens

• Wouterswoude

• Lions

• Wunseradiel

• Lippenhuizen

• Wymbritseradiel

• Littenseradiel

• Ypecolsga

• Loenga

• Zandhuizen

• Lollum

• Zurich

• Longerhouw

• Zwaagwesteinde

• Luinjeberd

• Zwagerbosch

• Lutkewierum

• Zweins

Contact Form Powered By : XYZScripts.com
Call Now